Perhekoti EC Wolmar on El Camino -menetelmään perustuva perhehoitoyksikkö, joka toimii yhteistyössä vieressä toimivan Perhekoti Bertelin kanssa. Toiminta tapahtuu 273m2 historiallisessa rakennuksessa Kymijoen rannassa, kaksikulttuurisessa perheessä. Perheeseen kuuluu isä (Ville) ja äiti (Rosa) sekä kolme perunkarvatontakoiraa. Asuinrakennus koostuu kymmenestä huoneesta joista kuusi on varattu asiakaspaikoiksi.

VAPAAT PAIKAT: 0 (syksyksi 2020 aukeaa paikka alle 3v. lapselle)

PERHEKOTI EC WOLMAR AY

 

Perhekoti Wolmar on tarjonnut vuodesta 2018 ammatillista perhehoitoa ympärivuorokautisesti huostaanotetuille ja sijoitetuille lapsille ja nuorille. Perhekodin aikuiset ovat tehneet lastensuojelutyötä vuodesta 2010 / 2013.

 Perhekoti Wolmar tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa. Ammatillisen perhekodin toiminta voidaan määritellä laitoshoidon ja perhehoidon välimaastossa toimivaksi hoi-tomuodoksi. Ammatillisen perhekodin aikuisilta edellytetään lastensuojelualan työkokemusta, sekä soveltuvaa koulutusta. Sijoitetut lapset otetaan vastaan ainutlaatuisi-na yksilöinä osaksi yhteisöä. Kodinomaisuutta tukee asuinympäristö, sekä perhekodin aikuisten lämmin suhtautuminen lapsiin.

 Ammatillisen perhekodin tulee olla Aluehallintoviraston hyväksymä antamaan ympä-rivuorokautista hoitoa lastensuojelun asiakkaille. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, paloviranomainen, sekä terveystarkastaja ovat todenneet Perhekoti Wolmarin sovel-tuvaksi ympärivuorokautista ammatillista perhehoitoa antavaksi yksiköksi.

 Perhekoti Wolmarin palveluihin kuuluvat myös ammatillinen perhetyö, ratkaisukeskei-nen lyhytterapia, tukihenkilötyö ja ratkaisukeskeinen ryhmä- ja yksilöohjaus El Camino -menetelmällä.

 Perhekoti EC Wolmar sijaitsee Kymijoen rannalla Kouvolan Kuusankoskella hyvien palvelujen läheisyydessä. Kaupat, koulut ja muut tarvittavat palvelut ovat alle kilo-metrin etäisyydellä perhekodista.

 Monikulttuurisuus

Perhekodin vanhemmilla on kokemusta eri kulttuureista tulevista lapsista. Perhekodin yksi tärkeimmistä arvoista on ehdottoman yhdenvertaisuuden vaaliminen. Perhekoti Wolmarin aikuiset ovat itse kaksi kulttuurinen perhe. Rosa Saresvirta on espanjalais-syntyinen ja Ville Saresvirta paljasjalkainen suomalainen. Ville ja Rosa, kuten myös yhteisössä työskentelevä lähihoitaja tytär Jessica Saresvirta ovat eläneet yhdessä Espanjassa useamman vuoden. Wolmarissa puhutaan suomea, mutta opetellaan myös espanjaa, ja kannustetaan oppimaan eri kieliä. Sillä pyritään avaamaan uusia näkökulmia suvaitsemaan ja ymmärtämään eri tavalla ilmaistuja ja erilaisiin käytän-töihin pohjautuvia kulttuurillisia eroja positiivisesti.

 Eläimet

Wolmarissa asuu kolme perunkarvatonta koiraa, joiden allergiavaikutukset ovat ole-mattomia. Koirat pääsevät lasten makuuhuoneisiin kuitenkin ainoastaan jos lapsi niin pyytää, ja tämä vain poikkeuksellisissa tilanteissa, kun asia koetaan lapsen tilantees-sa tarpeelliseksi.

 Osallisuus

Nykyisessä varhaiskasvatuslaissa (540/2018) korostetaan lapsen kokonaisvaltaista osallisuuden vahvistamista. Osallisuudella tarkoitetaan yleisesti huomattavan laajaa kokonaisuutta, jonka osalta henkilöstön osaamisen kehittämistarpeen totesi jo Ope-tus- ja kulttuuriministeriön asettama vuoden 2015 varhaiskasvatuksen neuvottelukun-ta (Karila ym. 2017, 78). Tähän osaamisen kehittämistarpeeseen liittyen lapset ajatel-laan usein tietynlaisena ryhmänä, vaikka osallisuus on ennen kaikkea yksilön henkilö-kohtainen kokemus.

Esimerkiksi Pajulammin (2014) mukaan henkilökohtaisuudesta huolimatta osallisuuden kokemukset syntyvät lopulta kuitenkin yhteisöllisesti, aidossa dialogissa ympäristön kanssa. Hänen mukaansa näin toimimalla lapsen osallisuuden kokemuksiin voidaan vaikuttaa heille ominaisen toimintatavan, kuten leikin ja liikkumisen kautta tai toimi-vassa vertaiskulttuurissa oppimisen tilanteiden avulla.

Ratkaisukeskeisen El Camino menetelmän avulla annetaan lapsille keinoja ilmaista omia unelmiaan ja tuoda näitä osallisuuden rakennuspalikoita aikuisten tietoisuu-teen.

 EL CAMINO MENETELMÄ PERHEKOTI WOLMARIN VARHAISKASVATUKSESSA Yhteistyössä Svenska Lekskolan ja El Camino ry

 El Camino Wolmarissa

Perhekoti Wolmarin yhteisön kaikkien lasten kanssa työskennellään El Camino -tavoitetyöskentely menetelmän mukaan arjessa. Wolmarin El Camino -toimintatavoilla tuetaan lasten kasvua ja kehitystä ja on tarjottu turvallista aikuisuutta kohtaamalla jokainen lapsi yksilöllisesti tarvekeskeisesti. Perhekoti Wolmarin toiminta-tavat perustuvat El Camino -menetelmän hyödyntämiseen arjessa, jonka tavoittena on mm. auttaa ja ohjata lapsia ikätasoisesti sosiaalisissa vuorovaikutus tilanteissa se-kä opettaa kohtaamaan omia sekä toisten ihmisten tunteita joustavammin tähdä-ten lapsen kykyyn ratkoa itseohjautuvasti ongelmatilanteita.

El Camino -työskentely perustuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapian malliin jossa keskitytään ratkaisujen rakentamiseen ongelmakeskeisyyden sijaan. Työskente-lyn avulla opitaan mm. tunneälytaitoja, jotka kehittävät lapsen vuorovaikutustaitoja sosiaalisissa tilanteissa sekä siirtyvät sisäistettynä arkipäivän hyödyksi.

Yhteisöllisyys Wolmarissa

Yhteisöllisellä kasvatuksella ja perushoidolla tuetaan lasten ja nuorten itsensä hoita-misen taitoja sekä tarvittaessa toipumista tukevia asenteita suhteessa yhteiskuntaan erityisesti juuri El Camino menetelmän avulla. Yhteisöllinen arki tukee lasten ja nuor-ten kokemusta olla osallinen sekä kykenevä vaikuttamaan asioihin. Strukturoitu arki aikatauluineen sekä säännöllinen vuorokausi- ja ateriarytmi tukevat ja vahvistavat lapsia ja nuoria edelleen. Hoidollisella työskentelyotteella tuetaan Wolmarissa psyyk-kistä hyvinvointia. Työskentely pitää sisällään. mm. omaohjaaja työskentelyn ja lem-peiden arvojen mukaisten toimintamallien omaksumista sekä perhetyötä. Yksilöllisen tavoitetyöskentelyn avulla on tarkoitus saada lapselle nuorelle selkeyttä oman elä-mänhallintansa suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä.

El Camino käytännössä

Useiden tutkimusten perusteella tiedetään, että kun johtaja voi hyvin niin myös henki-lökunta voi todennäköisemmin hyvin. Kun puhutaan varhaiskasvatuksen toiminta-kentästä, tarkoittaa se puolestaan sitä, että hyvinvoiva henkilöstö tarkoittaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä myös hyvinvoivia lapsia. Wolmarin perhekodin kaikki aikuiset ovat käyneet itse läpi oman El Camino -elämänhallintaprosessinsa, jotta voi-vat ohjata lapsia ja nuoria omaan El Camino elämänhallinta prosessiinsa.

El Camino myös auttaa tiedostamaan omia vahvuuksia sekä opettaa säätelemään omia voimavaroja niin, ettei liika yrittäminen tuhoa unelmia ja tavoitteita toisilla sek-toreilla, kuten vapaa-ajalla. Menetelmä siis tehostaa myös voimavarojen käyttöä.

Kuten jo todettua, El Caminon avulla tuodaan konkreettisiksi niin vastaavan kuin muidenkin aikuisten unelmat sekä polku niiden saavuttamiseksi. Tämän ansiosta he saavat valmiudet kannustaa ja opettaa myös lapsia tavoitteelliseen unelmointiin.

Menetelmästä hyötyvät ihan kaikki, ja erityisesti tuen tarpeessa olevat lapset, joiden kanssa syntyy usein helposti negatiivisuuden kehä. El Caminon avulla tuo kehä voi-daan katkaista kun kasvattajat sekä lapset itse oppivat löytämään jokaisesta päiväs-tä jotain hyvää ja tavoittelemisen arvoista matkalla kohti unelmia.

El Camino siis rakentaa ihmiselle eheää minäkuvaa ja vahvistaa omaa identiteettiä ja viimein myös tuen tarve helpottaa.

El Caminoa on käytetty menestyksekkäästi jo vuosia nuorisotyössä, josta hyvänä esi-merkkinä yhteistyötä tekevä Kouvolalainen Saviston Koti Oy sekä Kuusankoskelainen perhekoti Bertel joka on myös El Camino -menetelmään perustuva perhehoitoyksikkö. Näistä hyvistä, joskin reaktiivisista kokemuksista on syntynyt tahtotila saada menetel-mä ennaltaehkäisevänä jo varhaiskasvatuksen käyttöön.

 Tätä kehityskaarta tukee mm. Pohjolan (2010) tutkimus, jossa lasten osallisuutta on määritelty ilmiönä niin, että todelliseen osallisuuteen johtaa vain lapsen ja nuoren kunnioittaminen yksilönä, joka parhaiten tuntee oman elämänsä. Tämä ei kuiten-kaan poista aikuisen vastuuta, vaan nimenomaan auttaa myös lasta tunnistamaan syy-seuraussuhteet, kun unelma jää toteutumatta oman toiminnan seurauksena. Pohjolan (mt.) mukaan ehkäisevän lastensuojelun tavoitteet (Lastensuojelulaki 417/2007), eli lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä osallisuuden vaatimukset lapsen toivomusten ja mielipiteiden selvittämisestä ja huomioon ottamisesta lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla toistuvat myös varhaiskasvatuslain mukaisis-sa varhaiskasvatuksen tavoitteissa.

Wolmarin omavalvontasuunnitelma

Tästä nähtävissä Perhekoti EC Wolmarin omavalvontasuunnitelma.